The best bookmaker bet365

Best bookmaker bet365 register

A+ A A-
Bleskovky
V sekcii "Register" nájdete množstvo pravidelne aktualizovaných informácií, týkajúcich sa členskej základne našho zväzu.                Formuláre a tlačivá sú k dispozícii v sekcii "O nás", nájdete tu aj fakturačné údaje zväzu, či dôležité dokumenty ako platné Stanovy, či smernice.

Máte v klube talenty?

mladezVzhľadom na zámery novej koncepcie športu talentovanej mládeže do roku 2020 sa už v tomto roku predpokladá vytvorenie väčšieho množstva podporených ÚTM pri športových kluboch zdravotne znevýhodnených na Slovensku.

Každý takýto subjekt bude môcť v stanovenom termíne požiadať o podporu športovej činnosti mládeže pri svojom klube. Vznikne tak konkurenčné a férové prostredie, keď na základe splnenia stanovených kritérií a postupne i zohľadnenia úrovne administrácie a výsledkov športovej prípravy, bude možné vybrať niekoľko najlepších žiadateľov. S úspešnými žiadateľmi bude v konkrétnom roku uzatvorená Zmluva o spolupráci a podpore.

 

KRITÉRIÁ PRE PRIDELENIE CENTRA ŠPORTOVEJ ČINNOSTI MLÁDEŽE V ROKU 2016:

- žiadateľ s právnou subjektivitou má členstvo v športovom zväze, ktorý je zároveň členom SPV

- žiadateľ má vytvorené vhodné materiálno-technické a personálne podmienky pre športovú prípravu mládeže minimálne v jednom športovom odvetví

- žiadateľ disponuje vlastnými finančnými zdrojmi na spolufinancovanie podporenej športovej prípravy mládeže

- vek mladých športovcov zaradených do žiadosti, nesmie v danom kalendárnom roku prekročiť hranicu 21 rokov

- minimálny počet športovcov v jednej tréningovej skupine:

  ak trénujú súčasne s dospelými športovcami v jednej tréningovej skupine - min. 2 športovci

  ak trénujú v samostatnej tréningovej skupine - min. 4 športovci

- maximálny počet podporených športových odvetví je 3

- podpora je viazaná na paralympijske športy, ktoré sú priamo zaradené na program ZPH, alebo LPH, prípadne sa o ich zardení na nasledujúcich PH uvažuje

- žiadateľ odošle poštou kompletne a správne vyplnenú, potvrdenú žiadosť na pridelenie CŠČM, s poštovou pečiatkou s dátumom najneskôr do 30.1.2016 na adresu:

Pavel Bílik, Slovenský paralympijský výbor, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava

 

- žiadateľ k žiadosti priloží:

1. fotokópiu stanov

2. doklad o vymenovaní štatutárneho zástupcu

3. doklady o vzdelaní a kvalifikácii administrátora a trénera (ov) CŠČM

4. potvrdenie o členstve v príslušnom športovom zväze, ktorý je kolektívnym členom SPV

 

Tlačivo žiadosti si môžete stiahnuť TU

Naposledy zmenené

Partneri

S podporou

 

ministerstvo logo 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport

v roku 2019: 1 546 180 eur

                                                                        

Výmenu okien na Chate SZTPŠ

podporil a realizoval

BEService logo doplnkove

Nájdete nás na Facebooku© 2013 sztps.sk | Powered by Joomla!